FYSIO TEAM VOORBURG, samen voor de beste zorg!

PRIVACYREGLEMENT  

Om uw behandeling goed uit te kunnen voeren, houdt de fysiotherapeut een dossier van u bij.
In dit dossier staan de voor de behandeling belangrijke medische en persoonlijke gegevens.
Registratie van deze gegevens vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Naast de Algemene Verordening Gegevensbescherming is er een privacyreglement van toepassing:

• Naast uw behandelend fysiotherapeut heeft ook een aantal andere personen mogelijk toegang tot uw dossier. Dit zijn andere fysiotherapeuten in de praktijk die worden geraadpleegd bij uw behandeling, eventuele stagiaires die met uw fysiotherapeut meelopen en administratieve medewerkers. Voor allen geldt een geheimhoudingsplicht.

• U heeft het recht om uw dossier in te zien. Indien u van mening bent dat er onjuiste gegevens in uw dossier staan, dan kunt u vragen deze te wijzigen of te verwijderen.

• Er worden alleen gegevens in uw dossier opgeslagen die van belang zijn voor uw behandeling.

• Indien uw gegevens van belang zijn voor wetenschappelijk onderzoek of voor onderwijs, kan hiervan gebruik gemaakt worden, maar pas na uw schriftelijke toestemming en in geanonimiseerde vorm.

• Er zal aan derden geen gegevens worden verstrekt, tenzij u of uw wettelijke vertegenwoordiger daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

• Na beëindiging van uw behandeling wordt uw dossier nog tenminste vijftien jaar opgeslagen. Daarna kan het worden vernietigd.

• De praktijk heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. 

 • Indien u van mening bent dat er ten aanzien van uw gegevens op een onjuiste manier met de Algemene Verordening Gegevensbescherming of dit reglement wordt omgegaan, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.

 
KLACHTENREGELING
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 
VRAGEN
Als u naar aanleiding van ons Privacyreglement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
 

 

FYSIO TEAM VOORBURG | info@fysioteamvoorburg.nl | 070-386 61 18 | 070-387 05 77